аналіз регуляторного впливу до проекту рішення

Автор: Виктория от 6-03-2014, Прочитали: 871

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сільської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» № 1160-IV від 11 вересня 2003 року з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері розміщення тимчасових споруд) (в подальшому ТС) шляхом запровадження єдиного механізму та процедури розміщення ТС для здійснення господарської діяльності та благоустрою прилеглих до них територій, а також здійснення аналізу впливу, який справлятиме рішення Новофедорівської сільської ради до проекту рішення сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка», забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян, держави, а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

Проект було підготовлено виконавчим комітетом Новофедорівської сільської ради.

 

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено поняття малої архітектурної форми як невеликої споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об`єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Згідно 28 статті Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, містобудування та архітектури.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Наказом від 21.10.2011 №244  затвердило «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності». Але  зазначений  Порядок  не  визначає  процедуру  оформлення  земельної  ділянки  під  розміщення  тимчасових споруд.

Таким чином, виникла прогалина у законодавстві, яка створює адміністративні бар’єри для суб’єктів господарювання та позбавляє їх законного права на розміщення тимчасових споруд.

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності.

Для вирішення даної проблеми існує необхідність прийняття рішення  Новофедорівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка».

До кола суб`єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

-               суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо  встановленого  порядку оформлення  земельної  ділянки  під  розміщення  тимчасових споруд;

-               органи місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми   власності  при розміщенні тимчасових споруд на території  Новофедорівської сільської ради  та   недонадходженням  коштів  до сільського бюджету.

Новий порядок розміщення зазначених об’єктів надасть можливість забезпечити відкритість та прозорість процедури їх розміщення, сприятиме розвитку конкуренції, обмеженню монополізму, залучить найширше коло суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

 

2.   Визначення цілей регулювання.

Метою регулювання є:

- врегулювання питання щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі у
с. залізний порт та с. Новофедорівка;

- приведення торговельної мережі села у відповідність до вимог чинного законодавства;

- покращання благоустрою сіл;

- розвиток підприємництва у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка;

- створення нових робочих місць, захист прав найманих працівників;

- встановлення вимог до утримання ТС, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій;

- усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень у сільський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей регулювання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки залишає прогалини в правовому регулюванні порядку розміщення тимчасових споруд.

Альтернативними  способами  досягнення  зазначених  цілей  є:

- очікування  тлумачень  від  Держкомзему;

- керуватись  Наказом № 244, а  земельне  питання  вирішувати  довготривалою  процедурою  розроблення  землевпорядної  документації;

- прийняття сільською радою проекту рішення ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у с. Залізний Порт та с. Новофедорівка».

Перша  альтернатива  є неприйнятною, оскільки залишає процедуру розміщення тимчасових споруд нерегульованою, що позбавляє суб’єктів господарювання права на розміщення тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради.   

Друга  альтернатива  прийнятна, але  є  довготривалою  та  дорогою.

Третя  альтернатива -  прийняття  запропонованого  рішення.

Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була  віддана  останній, оскільки в цьому випадку досягнути мети можливо в коротший строк та  з меншими витратами. Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд на території Новофедорівської сільської ради з метою здійснення підприємницької  діяльності,  не  забороненої  законом.

Дане альтернативне рішення збільшить надходження до сільського бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» і буде запобігати зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з організацією роботи тимчасових споруд.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв`язання проблеми, і відповідні заходи.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є забезпечення дотримання суб’єктами господарювання та місцевими дозвільними органами процедури отримання документів дозвільного характеру на право організації роботи тимчасових споруд та правомірного набуття права користування земельними ділянками у межах тимчасових споруд.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;

- забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили;

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

5.     Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

В умовах ринкової економіки, загострення конкуренції єдині вимоги до визначення місць розміщення, облаштування та утримання ТС і отримання дозвільної документації для розміщення ТС на території Новофедорівської сільської ради дозволить запровадити принцип організаційної єдності між структурними підрозділами виконавчого комітету та суб’єктами господарювання, призведе до зниження втручання чиновників у підприємницьку діяльність, скоротить терміни отримання документів дозвільного характеру та підвищить довіру у суб’єктів господарювання до влади.

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку з розвитком підприємницької інфраструктури міста, створенням нових робочих місць та реєстрацією найманих працівників у відповідних органах

 

 

Приведення сільської нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

Суб’єкти господарювання

Оформлення права користування земельною ділянкою комунальної форми власності відповідно до вимог чинного законодавства України

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Територіальна громада міста

Стимулювання розвитку підприємництва;

можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету

 

 

 

7.     Строк дії акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

 

8.     Показники результативності акта.

Пропонується використати наступні показники результативності:

-   розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта;

-   кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-   кількість облаштованих тимчасових споруд.

 

9.     Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Планується проведення аналізу та відстеження кількості укладених договорів в утриманні об’єктів благоустрою у зв’язку з встановленням тимчасових споруд, а також відстеження динаміки надходжень до сільського бюджету від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних з можливим проведенням соціологічного опитування суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність шляхом розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Таким чином структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» проекту рішення Новофедорівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Новофедорівської сільської ради» указує на  ефективність запропонованого регулювання і відповідає основним принципам Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».        

 

 

 

Розробник проекту регуляторного акта –Новофедорівська сільська рада  (75652, с. Новофедорівка, вул. Леніна, 22  тел. (05539) 3-63-86.

<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Категорія: Регуляторна діяльність