Про місцеві податки та збори на території сільради -2

Автор: admin от 22-06-2011, Прочитали: 2822АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НОВОФЕДОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
« ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ НА ТЕРИТОРІЇ
НОВОФЕДОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ »

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Новофедорівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Новофедорівської сільської ради», як регуляторного акту.

1. Опис проблеми,
яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення


Верховна Рада України 02.12.2010 року з урахуванням пропозицій Президента України прийняла Податковий кодекс України у новій редакції.
Кодекс регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цей Кодекс набрав чинності з 01.01.2011 року.
Згідно норм Податкового кодексу України міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
Відповідно до кодексу до місцевих податків та зборів належать два податки (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок) та три збори (збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір).
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов’язковими до встановлення місцевими радами, а питання встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору вирішується місцевими радами самостійно.
Податок на нерухоме майно вводиться з 1 січня 2012 року.
При цьому, відповідно до перехідних положень Податкового кодексу України справляння єдиного податку з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV кодексу в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» з урахуванням особливостей, визначених у кодексі.
Встановлення місцевих податків і зборів, не передбачених Кодексом, забороняється.
З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
Діючі ставки єдиного податку не переглядалися на протязі 2009-2010 років. За даний період мінімальна заробітна плата зросла з 605 грн. на 01.01.2009 року до 941 грн. на 01.01.2011 року. Відповідно, зросли податки які сплачуються фізичними особами – підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування. Пропонується переглянути ставки єдиного податку по окремих видах діяльності та збільшити їх   до 200 грн. так як до бюджету зараховується лише 43% від затвердженої ставки (200*43%=86грн.), по  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності лишити на рівні розміру затвердженого рішенням сесії від 05.01.2011 року №44 «Про встановлення збору за запровадження деяких видів підприємницької діяльності». Збільшення ставок і зборів не створить перешкод для розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки та збори до сьогоднішньої економічної ситуації, до економічно обґрунтованих згідно чинного законодавства.
Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів тому, що встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення Новофедорівської сільської ради.
Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:
- платники місцевих податків і зборів;
- органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів;
- органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону.
Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Новофедорівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Новофедорівської сільської ради».

2. Цілі (мета) регулювання
Метою прийняття рішення Новофедорівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Новофедорівської сільської ради » є:
- безумовне виконання норм чинного законодавства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
- введення в дію запропонованого акту.
Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків і зборів у селі Залізний Порт та селі Новофедорівка, одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.
Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить Новофедорівській  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.
Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішень Новофедорівської сільської ради для виконання на території сіл Залізний Порт та Новофедорівка, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України.
4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми
Згідно Податкового кодексу України до повноважень місцевих рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів .
Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Новофедорівської сільської ради. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території міської ради пропонується шляхом прийняття рішення Новофедорівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Новофедорівської сільської ради».
Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.
Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Новофедорівської сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття     
                                             рішення
Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.
Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов`язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.
Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.
Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:
- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів у зв’язку із зменшенням їх кількості;
- органи місцевого самоврядування дотримаються принципу верховенства закону;
- органи державної податкової служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть акти законодавства Новофедорівської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.
Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до Положень, які регламентують механізм справляння місцевих податків і зборів, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

6. Очікувані результати прийняття рішення.
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб`єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників місцевих податків і зборів, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб`єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу    Вигоди  Витрати
Інтереси органів місцевого самоврядування       - акти законодавства  міської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;
- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою сіл, потреб громади сіл, фінансування сільських програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу. Встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податків та зборів.      Витрати на оприлю-
днення регуляторних
актів та прийнятих
рішень
Інтереси органів державної податкової служби    - застосовуватимуть у роботі акти законодавства  міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.        відсутні
Інтереси платників податків і зборів    - скорочення переліку місцевих податків та зборів (п’ять замість восьми, що справляються на даний час);
- забезпечення інтересів територіальної громади Підвищення ставок та збору.
Але це не можна вважати незначними додатковими витратами, порівнюючи з рівнем інфляції та ростом цін, збільшенням заробітної плати

7.Термін дії регуляторного акту
Рішення Новофедорівської сільської ради «Про місцеві податки та збори на території Новофедорівської сільської ради» є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради  і термін його дії необмежений.
Потреби визначити строк дії даного акту не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.
8. Визначення показників результативності рішення
Показники результативності дії рішення Новофедорівської сільської ради не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акту є виконання вимог чинного законодавства.
До показників результативності дії акту можна віднести:
- обсяг надходжень місцевих податків і зборів до сільського бюджету.
Дія рішення поширюється на платників місцевих податків і зборів на території сіл, визначити кількість яких на даний час не вбачається можливим.
Розмір коштів і час, що витрачатиметься платниками місцевих податків і зборів на виконання вимог даного акту, зменшиться.
У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:
а) ознайомляться з зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації – в газеті «Голопристаський вісник» за результатами оприлюднення;
б) ознайомляться з зазначеним рішенням і отримають інформацію щодо його основних положень в    державній податковій інспекції в Голопристанському районі;
в) отримають регуляторний акт за запитами до Новофедорівської сільської ради;
г) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення
Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.
Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, посадовими особами виконавчого комітету сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.
Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.
Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.


Постійна комісія сільської ради з питань  планування  бюджету та фінансів.

Головний бухгалтер                                                                   М.Б.Аксьоненко

Категорія: Рішення сільської ради