Про погодження проекту Порядку викорискання коштів місцевого бюджету

Автор: Виктория от 29-03-2017, Прочитали: 461

                                  НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від __  2017 року                                                  № __

с. Новофедорівка

 

 

Про погодження проекту  Порядку вико-

ристання коштів місцевого бюджету, що

надходять у порядку відшкодування втрат

сільськогосподарського та лісогосподарсь-

кого виробництва

 

         З метою залучення коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевого бюджету,  відповідно до статей 69-1, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект  Порядку використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Порядок), що додається.

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійні комісії сільської ради з питань  планування, бюджету,  фінансів та з  земельних питань.

 

 

Сільський голова                                           О.В.Лахтадир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

від ___________ 2017 року №___ 

 

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

(проект)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей порядок використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Порядок), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про охорону земель ” та спільного наказу Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів України N 58/136 від 27.02.2002 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2002 за N 411/6699.

    2. Порядок визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, контролю за їх використанням та звітністю.

 

ІІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Джерела та порядок надходження коштів:

        2.1.На спеціальний рахунок бюджету сільської ради, який знаходиться у Голопристанському відділенні Державної казначейської служби України в Херсонській області  зараховуються кошти відшкодування   втрат  сільськогосподарського  і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням (викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, у тому числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, які підлягають відшкодуванню, надходять  до спеціального фонду сільського бюджету.

        2.2.Використання коштів здійснюється по кодах функціональної класифікації видатків 7612 "Охорона і раціональне використання земель" та 7310 «Проведення заходів із землеустрою. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.

      2.3. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні сільського бюджету на відповідний рік Новофедорівська сільська рада.

        2.4.Відшкодуванням втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,  спричинених вилученням сільськогосподарських  та  лісових угідь, для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, проводиться юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання, згідно із визначеними та затвердженими планами.

         2.5.Обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню та контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають   відшкодуванню,   розраховуються  відповідно  до  Порядку,  затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279 „Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”  (із змінами та доповненнями), від 21.07.2010 №619 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.
       2.6. При затвердженні проекту землеустрою сільською радою  здійснюється  контроль за своєчасним відшкодуванням втрат.

       2.7.Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, яка перераховується до спеціального фонду сільського бюджету, визначається законодавством  відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України.

 Напрями використання коштів:

2.8. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення  і відповідно до статті 209 Земельного кодексу України використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної і комунальної власності.

2.9.Використання цих коштів на інші цілі не зазначені у даному Порядку не допускаються.

2.10.Усі роботи проводяться лише на основі проектно-кошторисної документації, її вартість входить до складу робіт, що фінансуються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.11.Підставою для здійснення платежів із рахунку розпорядника бюджетних коштів на одержувачів коштів є робочий проект, платіжні доручення, наявність договорів (господарства з розпорядником коштів та господарства з Підрядником по виконанню робіт), підтверджувальні документи, одним із яких є акти приймання-здавання виконаних робіт.

2.12.Кошти перераховуються Підряднику, згідно з обсягами виконаних робіт вказаних у договорі, які підтверджені актами на виконані роботи.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ

ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

              3.1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва здійснюється Новофедорівською сільською радою.

      3.2. Новофедорівська сільська рада в якості замовника робіт, із врахуванням очікуваних надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва здійснює контроль, несе відповідальність і виконує наступне:

           3.2.1.готує проект Програми «Комплекс заходів з упорядкування і раціонального використання земель Новофедорівської сільської ради», в якому визначає загальні напрямки використання коштів на вищезазначені цілі протягом найближчих років і направляє його (проект) для попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій сільської ради ;

3.2.2. укладає Договори підряду і .проводить приймання і перевірку пред'явлених до оплати робіт згідно з актом виконаних робіт організаціями, які виграли тендер (торги) і виконують роботи з охорони земель;

3.2.3.здійснює технічний нагляд за будівництвом об'єктів з охорони і рекультивації земель, освоєння нових та поліпшення малопродуктивних земель;

3.2.4.укладає угоди з розробником проекту на авторський нагляд і проводить оплату згідно з  кошторисом розробленого проекту робіт;

3.2.5.разом з підрядними організаціями проводить підготовку технічної документації для пред'явлення закінченого будівництва об'єктів робочій та державній комісіям, бере в них участь.

            3.3. На підставі висновків комісій, сесія сільської ради приймає рішення щодо напрямків спрямування розпорядником коштів, які надходять до місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

3.5. Внесення змін до Переліку заходів  або додатковий перелік за рахунок перевиконання надходжень до спеціального фонду подається та затверджується у тому ж порядку, що і початковий Перелік.  

 

IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

     4.1. Видатки місцевого бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів.

    4.2. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 2.8 розділу ІІ цього Порядку, що виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

V.  ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.

    5.1.Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням  коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

    5.2..Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спецрахунку місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою  України.

   5.3.Контроль за дотриманням Порядку використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва та ефективне використання коштів здійснюють постійні комісія сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення та з питань екології, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища.

    5.4.Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції. 

   5.5.Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів згідно з чинним законодавством. 

 

Секретар сільської ради                                                           Т.М.Грабован

Категорія: Проекти рішень на черговий виконавчий комітет