Проект рішення на чергову сесію

Автор: Секретар от 19-11-2019, Прочитали: 169

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від             2019 року                                    №

с. Новофедорівка

 

Про затвердження договору

про надання абонентських

юридичних послуг

 

         Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської  ради  з питань планування, бюджету, фінансів, заслухавши інформацію сільського голови Лахтадир О.В. щодо необхідності отримання юридичних послуг та укласти договір про надання абонентських юридичних послуг, керуючись  статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

   1. Затвердити проект договору про надання абонентських юридичних послуг (додається), з фізичною особою підприємцем Манжурою Марією Ігорівною терміном на 2020 рік з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно, з місячною винагородою в розмірі:  

- з 01 січня 2020  по 31 грудня 2020 року –             грн. (         гривень 00 коп.).

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Лахтадир О.В. 

 

Сільський  голова                                    О.В.Лахтадир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір №_____

про надання абонентських юридичних послуг

 

 

с. Новофедорівка                                                                                      «___» ____________2020р.

 

               Новофедорівська сільська рада Голопристанського району Херсонської області (надалі  - Замовник), в особі сільського голови Лахтадир О.В., яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та фізична особа-підприємець Манжура Марія Ігорівна (надалі – Юрисконсульт), яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

<!-- [if !supportLists] --> 1.      <!-- [endif] --> Предмет договору

<!-- [if !supportLists] --> 1.1.                       <!-- [endif] -->  Замовник доручає, а Юрисконсульт приймає на себе зобов’язання на належному рівні надавати послуги, передбачені цим договором, а Замовник зобов’язується прийняти ці послуги та виплачувати Юрисконсульту грошову винагороду.

<!-- [if !supportLists] --> 1.2.                       <!-- [endif] -->  Юрисконсульт забезпечує надання юридичних послуг у вигляді абонентського обслуговування,  при зверненні замовника, а саме:

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> надання усних консультацій, з правових питань, що виникають у діяльності Замовника;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> надання консультацій з питань щодо придбання та відчуження комунального майна та земель територіальної громади, передачі земель територіальної громади в оренду чи користування;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> прийняття участі у підготовці проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та інших документів, що приймаються органом місцевого самоврядування, перевірка їх на відповідність чинному законодавству України;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> прийняття участі у розробці, розроблення, редагування та надання Замовнику договорів, угод, що укладається  Замовником з іншими юридичними та/або фізичними особами;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> за дорученням (довіреністю) Замовника представляти у встановленому порядку інтереси Замовника в державних,  правоохоронних, контролюючих, судових та інших органах, підприємствах, установах з питань захисту інтересів Замовника;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> розроблення проектів позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, відзивів та заперечень, претензійних вимог, а також інших окремих процесуальних документів;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> прийняття участі у підготовці, надання проектів відповідей на запити державних, правоохоронних, контролюючих та інших органів, підприємств, установ, організацій, які звернулись до Замовника;

<!-- [if !supportLists] --> -          <!-- [endif] --> розроблення, оформлення та надання Замовнику проектів наказів, протоколів, розпоряджень керівництва, внутрішніх нормативних документів Замовника.

<!-- [if !supportLists] --> 1.3.                       <!-- [endif] -->  При наданні послуг, зазначених у п. 1.2. цього Договору, Юрисконсульт керується чинним законодавством України, інтересами Замовника, даним договором.

 

<!-- [if !supportLists] --> 2.      <!-- [endif] --> Обовязки Замовника

 

<!-- [if !supportLists] --> 2.1.                       <!-- [endif] -->  Замовник зобов’язується:

<!-- [if !supportLists] --> 2.1.1.      <!-- [endif] --> Своєчасно забезпечувати Юрисконсульта всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених Даним Договором, зокрема: вихідною інформацією, робочими документам та іншими матеріалами, які необхідні для надання послуг передбачених п. 1.2. даного Договору.

<!-- [if !supportLists] --> 2.1.2.      <!-- [endif] --> Своєчасно оплачувати Юрисконсульту винагороду та відшкодування у відповідності до умов даного Договору, у випадку несплати, Юрисконсульт залишає за собою право призупинити надання послуг, передбачених даним Договором.

<!-- [if !supportLists] --> 2.1.3.      <!-- [endif] --> Замовник зобов’язаний погоджувати з Юрисконсультом будь-які переговори з

третіми особами, стосовно яких Юрисконсультом за дорученням (довіреністю) Замовника ведеться претензійно, судова, переговорна, договірна та інша робота.

 

<!-- [if !supportLists] --> 3.      <!-- [endif] --> Грошова винагорода та порядок оплати послуг

<!-- [if !supportLists] --> 3.1.       <!-- [endif] -->  Строк надання абонентського обслуговування визначається строком дії цього договору та періодами обслуговування. Один період юридичного абонентського обслуговування за цим договором дорівнює 30 (тридцяти) календарним дням.

<!-- [if !supportLists] --> 3.2.       <!-- [endif] --> Замовник сплачує Юрисконсульту грошову винагороду за один період юридичного абонентського обслуговування в розмірі       в місяць.

<!-- [if !supportLists] --> 3.3.       <!-- [endif] --> Грошова винагорода складається з щомісячної абонентської плати, яку Замовник сплачує Юрисконсульту до 10 числа кожного поточного місяця.

<!-- [if !supportLists] --> 3.4.       <!-- [endif] --> Замовник додатково здійснює Юрисконсульту відшкодування витрат, які понесенні Юрисконсультом під час виконання послуг на підставі доручення (довіреності) Замовника. Такими витратами можуть бути: витрати на проїзд у будь-якому транспорті, витрати на проживання, якщо воно знадобилось для виконання доручення Замовника.

<!-- [if !supportLists] --> 3.5.       <!-- [endif] --> Абонентське обслуговування починається з дати підписання Сторонами цього Договору.

<!-- [if !supportLists] --> 3.6.       <!-- [endif] --> Щомісяця, в останній робочий день звітного місяця Юрисконсульт надає Замовнику Акти приймання – передачі наданих Юрисконсультом послуг за звітній місяць.  Замовник зобов’язаний підписати Акт приймання – передачі наданих послуг протягом 3-х робочих днів з моменту отримання чи в той же строк направити Виконавцю мотивовану відмову у випадку, якщо зазначені в Акті послуги не відповідають фактично наданим Виконавцем послуг згідно з умовами цього Договору.

<!-- [if !supportLists] --> 3.7.       <!-- [endif] --> За взаємною згодою Сторони можуть обумовити інші умови оплати послуг Юрисконсульта.

 

<!-- [if !supportLists] --> 4.      <!-- [endif] --> Відповідальність Сторін та вирішення спорів

<!-- [if !supportLists] --> 4.1. <!-- [endif] --> При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

<!-- [if !supportLists] --> 4.2. <!-- [endif] --> Замовник зобов'язаний забезпечити своєчасність надходження коштів на рахунок Юрисконсульта..

<!-- [if !supportLists] --> 4.3. <!-- [endif] --> За недотримання строків оплати зазначених в п. 3.3. Договору Замовник сплачує Юрисконсульту штраф у розмірі одного відсотка від суми прострочення, за кожний день прострочення.

<!-- [if !supportLists] --> 4.4. <!-- [endif] --> У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

<!-- [if !supportLists] --> 4.5. <!-- [endif] --> Спори, що виникають мiж Сторонами, та розбіжності за цим Договором та в зв`язку з ним, будуть вирішуватися Сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів.

<!-- [if !supportLists] --> 4.6. <!-- [endif] --> Спори та розбіжності в рамках цього Договору, врегулювання яких Сторонами неможливе шляхом переговорів, будуть передані на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю розгляду такого спору.

 

<!-- [if !supportLists] --> 5.      <!-- [endif] --> Обставини непереборної сили

<!-- [if !supportLists] --> 5.1. <!-- [endif] -->   Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань по даному Договору, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), таких як: хвороба, стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, війна, блокада, окупація, ембарго, заборони на експорт (імпорт), акти або закони, видані державними органами та які знаходяться під їхнім контролем.

<!-- [if !supportLists] --> 5.2. <!-- [endif] --> У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань по даному договору й у цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

<!-- [if !supportLists] --> 5.3. <!-- [endif] --> Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором у зв'язку з настанням форс - мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити (телексом, факсом або іншим способом) іншу сторону. Наявність форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена довідкою або іншим документом, виданим органом, який відповідальний за ліквідацію (усунення) форс-мажорних обставин.

<!-- [if !supportLists] --> 5.4. <!-- [endif] --> Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс - мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за не виконання зобов'язань. Наявність форс-мажорних обставин повина бути підтверджена представником відповідної Торгово-промислової Палати.

<!-- [if !supportLists] --> 5.5. <!-- [endif] --> Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

<!-- [if !supportLists] --> 6.      <!-- [endif] --> Зміна та доповнення до договору

<!-- [if !supportLists] --> 6.1. <!-- [endif] --> Будь-які зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, дійсні лише за умови, коли вони виконані письмово i підписані Сторонами. Такі зміни та доповнення є невід’ємними частинами Договору.

<!-- [if !supportLists] --> 6.2. <!-- [endif] --> Після підписання даного Договору всі попередні переговори по ньому, переписування, попередні згоди і протоколи про наміри з питань, які викладені в даному Договору, втрачають юридичну чинність.

 

<!-- [if !supportLists] --> 7.      <!-- [endif] --> Набуття чинності, термін дії та умови розірвання договору

<!-- [if !supportLists] --> 7.1. <!-- [endif] --> Цей Договiр набуває чинностi з дати його пiдписання та діє до «31» грудня 2020р., відповідно до ст. 631 ЦК України умови цього договору розповсюджуються з 02.01.2020 року.

<!-- [if !supportLists] --> 7.2. <!-- [endif] --> Будь-які зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, дійсні лише за умови, коли вони викладені в письмовій формі i підписані Сторонами та скріплені їх печатками, при наявності. Такі зміни та доповнення є невід’ємними частинами Договору.

<!-- [if !supportLists] --> 7.3. <!-- [endif] --> У випадку грубого порушення або систематичного не виконання умов цього Договору однією із Сторін, інша сторона  має право достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши винну Сторону не менше ніж за 10 днів до розірвання Договору. У випадку достроково розірвання договору Замовник сплачує Юрисконсульту грошову винагороду за фактичний час надання абонентського обслуговування.

<!-- [if !supportLists] --> 7.4. <!-- [endif] --> Дія Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін.

<!-- [if !supportLists] --> 7.5. <!-- [endif] --> У випаду наявності розбіжностей між положеннями Договору та окремих Додатків до нього, положення Додатків до Договору матимуть пріоритет перед положеннями Договору.

 

<!-- [if !supportLists] --> 8.      <!-- [endif] --> Інші умови договору

<!-- [if !supportLists] --> 8.1. <!-- [endif] --> Цей договір укладений українською мовою в 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

<!-- [if !supportLists] --> 8.2. <!-- [endif] --> Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

<!-- [if !supportLists] --> 8.3. <!-- [endif] --> Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

<!-- [if !supportLists] --> 8.4. <!-- [endif] --> Права та обов’язки Сторін за цим Договором не можуть бути передані третій особі без попередньої згоди іншої Сторони.

 

<!-- [if !supportLists] --> 9.      <!-- [endif] --> Місценаходження та реквізити Сторін

 

Замовник

Новофедорівська сільська рада

 Голопристанського району Херсонської

 області

Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський район, с. Новофедорівка,

вул. ____________________________

р/р__________________________________

____________________________________

МФО 852010

ЄДРПОУ_________________

 

Сільський голова

 

________________ О.В.Лахтадир

Юрисконсульт:

Манжура Марія Ігорівна

 

 

Місце реєстрації: Херсонська область,

м. Гола Пристань, вул. Ворошилова, 126

Паспорт: серія МР № 230396, виданий: Голопристанським РВУМВС України в Херсонській області 17.09.2007 року.

ІПН 3016102005

 

 

 

 

_______________ М.І.Манжура

 

 

 

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради