Проект рішення на чергову сесію

Автор: Секретар от 4-04-2019, Прочитали: 318

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від _________ 2019 року                                             № ___

с. Новофедорівка

 

Про визначення податкових агентів

щодо справляння туристичного збору

                                                                                                                 

  З метою поповнення сільського бюджету, керуючись ст.268 Податкового кодексу України, Законом України №2628-VІІІ  від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», пунктом 24 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

вирішила:

1. Визначити податкових агентів в частині справляння туристичного збору та розрахунків з місцевим бюджетом в 2019 році, відповідно до ст.268 Податкового кодексу України,  а саме:

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового Кодексу України, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі).

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), а саме: житловому будинку, прибудові до житлового будинку, квартирі, котеджі, кімнаті, садовому будинку, дачному будинку, будь-якому іншому об'єкті, що використовується для тимчасового проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) комунальне підприємство "Світанок» (код ЄДРПОУ 31963769).

2. Надати дозвіл сільському голові О.В.Лахтадир укладати договори від імені Новофедорівської сільської ради з податковими агентами зазначеними в пункті 1 цього рішення, про уповноваження їх на справляння туристичного збору.

3. Затвердити форму договору про справляння туристичного збору, згідно з додатком 1.

4. Затвердити перелік документів для укладання договору на справляння туристичного збору, згідно з додатком 2.

5. Рішення оприлюднити у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Новофедорівської сільської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів сільської ради та інспектора по податкам Альбах С.М. 

 

 

Сільський  голова                                               О.В.Лахтадир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Додаток 1

до рішення сесії Новофедорівської

сільської ради

від «__» _________ року №__________

 

 ДОГОВІР

про справляння туристичного збору

 

с.Новофедорівка                                                        «___»___________2019р.

 

         Новофедорівська сільська рада (далі Довіритель) в особі сільського голови   Лахтадир О.В., діючого на підставі Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку, та _______________________________________, що іменується в подальшому у тексті договору „Податковий агент", в особі __________________________, що діє на підставі _________________________,

з другого боку, заключили цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

          1.1. Згідно до цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули на територію Новофедорівської сільської ради і перерахування туристичного збору в сільський бюджет .

           1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати дане йому рішенням Новофедорівської сільської ради право на здійснення такої діяльності у відповідності зі статтею 268 Податкового Кодексу України.

          1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

         2.1. Податковий агент зобов’язаний:

         2.1.1. Надавати інформацію Довірителю про хід виконання доручення за його письмовою вимогою в п’ятиденний термін;

         2.1.2. Надавати Довірителю звіт про сплату туристичного збору з наданням підтверджуючих документів як фінансового, так і іншого характеру, щомісячно в термін до 12 (дванадцятого) числа.

2.1.3. Здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і термін, що встановлений  статтею 268 Податкового Кодексу України та відповідним рішенням Новофедорівської сільської ради.

         2.2. Довіритель зобов’язаний:

         2.2.1. Прийняти звіт Податкового агента та всі надані ним документи;

         2.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючім законодавством України і даним Договором.

3. ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ

ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

          3.1. Збір справляється під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) з зазначенням суми сплаченого збору окремим рядком в рахунку (квитанції) за проживання.

         3.2. Порядок сплати туристичного збору:

         3.2.1. Збір сплачується до бюджету сільської ради авансовими платежами до 30 числа кожного місяця (включно) (в лютому до 28 (29) числа включно). Суми нарахованих щомісячних авансових виплат відображаються в квартальній податковій декларації. Кінцева сума збору, що вирахувана у відповідності з податковою декларацією за звітний (податковий) період (з урахуванням фактично внесених авансових платежів) сплачуються в терміни, визначені для квартального податкового періоду.

          3.3. База справляння збору:

             3.3.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

3.3.2. Розрахунки вартості проживання є невід’ємною частиною договору.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.2. Кожна із сторін може відмовитись від договору, в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць.

5. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

         5.1. Умови даного договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

         5.2. Цей договір може біти розірваний:

         5.2.1. За згодою сторін;

         5.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов договору;

         5.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

         5.3. Всі додатки змін і доповнення до даного договору в формі додаткових угод мають силу тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі, віднесені до даного договору і підписані уповноваженими на те представниками кожної із сторін.

         5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Довіритель

 

Податковий агент

 

Назва:  Новофедорівська сільська  рада

Юридична адреса: с.Новофедорівка

Голопристанського району

Херсонської області

вул. Незалежності,22

код ЄДРПОУ 26518272

Р/р __________________________

 в  УК у Голопристанському районі

тел. (05539) 3-63-86

 

 

Назва: 

Юридична адреса :________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________

Розрахунковий рахунок № _______________

в_____________________________________

МФО ____________

Поштова адреса

________________________________________

тел. _________________

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Новофедорівської

сільської  ради

від  «__» _________2019  року №___

 

Перелік

документів, які подають юридичні особи та фізичні

особи – підприємці до Новофедорівської сільської  ради для

укладання договору-доручення на справляння туристичного збору

 

1. Заява на ім’я міського голови.

2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців.

3. Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру

підприємств і організацій (ЄДРПОУ), для юридичних осіб.

4. Копія документа, що підтверджує право власності або користування
(оренди) на об’єкт нерухомого майна. 
 
 

Категорія: Проекти рішень на чергову сесію сільської ради