Про затвердження Положення та складу експертної комісії

Автор: Виктория от 31-03-2014, Прочитали: 6496

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

від 25 березня 2014 року                                                      № 14

с. Новофедорівка

 

Про затвердження Положення

та складу експертної комісії

 

У відповідності з Правилами роботи архівних підрозділів, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001р. № 16 для оцінки відбору, передачі документів на державне зберігання та проведення експертизи цінності документальних матеріалів, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Затвердити  експертну комісію  Новофедорівської сільської ради у складі:

 

Голова експертної

комісії:                          Лахтадир О.В. – секретар сільської ради

 

Секретар комісії:         Міщенко В.В. – діловод сільської ради

 

Члени комісії:              Наумова К.М. – інспектор по роботі з населенням

                                       Горобей Н.В. – секретар-друкарка

                                       Шашко О.М. – інспектор по охороні правопорядку

                                      

2. Затвердити Положення про експертну комісію  Новофедорівської сільської ради  (додається).

3. Експертній комісії щорічно здійснювати відбір документів на постійне зберігання, знищення справ, для яких закінчився термін зберігання.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження сільського голови від 20.02.2004 року за № 20 « Про затвердження складу експертної комісії по добору документів».

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

В.о. повноважень сільського голови                           О.В.Лахтадир

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           розпорядження сільського голови

від 25 березня 2014 року № 14

                                                                           

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію Новофедорівської сільської ради

 

       1. Відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи ” і Порядку утворення та діяльності  комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 Новофедорівська сільська рада утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Новофедорівської сільської ради  та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕК архівного відділу Голопристанської районної державної адміністрації, у зоні комплектування якої перебуває.

      2. ЕК є постійно діючим органом Новофедорівської сільської ради.

      3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативними актами, а також цим положенням про ЕК, затвердженим на підставі Типового положення.

       4. До складу ЕК, який затверджується сільським головою Новофедорівської сільської ради, входять працівники служби діловодства та архівного підрозділу Новофедорівської сільської ради працівники структурних підрозділів.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Новофедорівської сільської ради та окремих осіб  рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує сільський голова Новофедорівської сільської ради і звітує перед ним про проведену роботу.                                                                                           

        7. Завданням ЕК є організація та  проведення спільно зі службою діловодства експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Новофедорівської сільської ради.

        8.  ЕК Новофедорівської сільської ради   приймає рішення про :

схвалення і подання до ЕК архівного відділу Голопристанської райдержадміністрації проектів таких документів: опис справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ), опис справ з кадрових питань (особового складу), номенклатура справ, інструкції з діловодства, положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК,         анотовані переліки унікальних документів НАФ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, акти про вилучення документів з НАФ;

         схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

         схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи НАФ.

9. Для виконання  покладених на ЕК завдань їй надається  право:

контролювати дотримання структурними підрозділами Новофедорівської сільської ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів Новофедорівської сільської ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу),  та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів Новофедорівської сільської ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності  документів;

         визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК Голопристанського районного державного архіву або з ЕК органу вищого рівня (для юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ);

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Новофедорівської сільської ради  про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення  збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Новофедорівської сільської ради,  а в разі необхідності працівників архівного відділу Голопристанської райдержадміністрації;

інформувати керівництво Новофедорівської сільської ради   з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

        11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК сільським головою Новофедорівської сільської ради.

12.  У разі відмови  сільським головою Новофедорівської сільської ради затвердити протокол засідання ЕК, її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

 

 

 

Секретар сільської ради                                          В.О.Лахтадир

Категорія: Розпорядження сільського голови